Στοιχείο προγράμματος σπουδών 1

Το στοιχείο του προγράμματος σπουδών 1 του μαθήματος μελέτης CISCOS ασχολείται με τις «Σχεδιαστικές προσεγγίσεις για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και τις επιπτώσεις της στους παρόχους υπηρεσιών» με τις ακόλουθες διαστάσεις:

  • Σχεδιασμός δομών και εννοιών
  • Δομές συμμετοχής ατόμων με αναπηρίες και των οργανισμών τους
  • Ευαισθητοποίηση
  • Προσβάσιμη υποδομή
  • Υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς για το ευρύ κοινό

Το υλικό του προγράμματος σπουδών 1 θα δημοσιευθεί σύντομα μέσω αυτού του ιστότοπου και του EASPD E-Learning Hub.