Σχετικά με το CISCOS

Το έργο CISCOS αντιμετωπίζει τις προκλήσεις για καινοτομία που αντιμετωπίζουν οι σχετικοί φορείς του τομέα παροχής υπηρεσιών σε άτομα με αναπηρία. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες καθώς και η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία 2010-2020 ενσωματώνουν και οι δύο μια «αλλαγή παραδείγματος», από τη φιλανθρωπία και τις ιατρικές προσεγγίσεις για την αναπηρία σε μια προσέγγιση που βασίζεται σταθερά στα ανθρώπινα δικαιώματα («παράδειγμα ένταξης»).

Η αβεβαιότητα σχετικά με τις στρατηγικές εφαρμογής υπό συνθήκες οικονομικών περιορισμών αυξάνεται στις τοπικές κυβερνήσεις, αλλά ακόμη περισσότερο στους παρόχους υπηρεσιών προς άτομα με αναπηρίες. Και οι δύο τομείς αντιμετωπίζουν τώρα μεταβαλλόμενα κοινωνικά περιβάλλοντα που απαιτούν έντονα νέες μορφές διατομεακής τοπικής συνεργασίας, εννοιολογικές απαντήσεις για παροχή υπηρεσιών χωρίς αποκλεισμούς και αντίστοιχες διαδικασίες οργανωτικού μετασχηματισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο CISCOS θα αναπτύξει ένα πολυεθνικό εκπαιδευτικό μάθημα για το προσωπικό σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών προς άτομα με αναπηρία, τις τοπικές κυβερνήσεις και τους φοιτητές πανεπιστημίου. Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από οργανισμούς από εννέα ευρωπαϊκές χώρες.