Spotkanie inaugurujące projekt CISCOS w Siegen (Niemcy)

W dniach 5 i 6 marca 2018 r. przedstawiciele wszystkich dziewięciu partnerów projektu spotkali się w AWO Bildungszentrum w Netphen-Deuz w pobliżu Siegen, aby omówić zarys projektu i uzgodnić pierwsze kroki w kierunku opracowania programu nauczania i kursu CISCOS.

Głównym celem na rok 2018 będzie opracowanie pierwszego elementu programu nauczania, który skoncentruje się na „podejściach planistycznych do wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i jej implikacjach dla dostawców usług” z uwzględnieniem następujących obszarów:

  • Struktura i koncepcja procesu planowania
  • Uczestnictwo osób  z niepełnosprawnościami i ich organizacji w planowaniu
  • Zwiększanie świadomości
  • Dostępna infrastruktura
  • Usługi włączające dla ogółu społeczeństwa

Program nauczania zostanie opracowany głównie przez Centrum Planowania i Ewaluacji Usług Społecznych  (Niemcy) i CUDV Draga (Słowenia).