Partnerzy projektu

Centrum Planowania i Ewaluacji Usług Społecznych (Niemcy)

Centrum Planowania i Ewaluacji Usług Społecznych (ZPE) jest ośrodkiem naukowym Uniwersytetu w  Siegen w Nadrenii Północnej-Westfalii (Niemcy). Od momentu założenia w 1997 r. stał się uznanym interdyscyplinarnym centrum badań naukowych zajmującym się badaniami i konsultacjami w zakresie pracy socjalnej, edukacji, opieki zdrowotnej i polityki społecznej. Centrum jest dobrze powiązane z  podmiotami pracy społecznej na poziomie regionalnym i krajowym. Na poziomie międzynarodowym ZPE bierze udział w europejskich i innych międzynarodowych działaniach badawczych i ma doświadczenie we współpracy badawczej. W projekcie CISCOS centrum działa jako partner koordynujący.

European Association of Service Provides for Persons with Disabilities (Belgia)

European Association of Service Provides for Persons with Disabilities (EASPD) reprezentuje około 11 000 usług  dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w całej Europie. Głównym celem działania EASPD jest promowanie wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami poprzez skuteczne i wysokiej jakości systemy usług. EASPD i jego członkowie są zobowiązani do stosowania i opracowywania modeli dobrych praktyk w celu promowania włączenia społecznego,  opartej na prawach partycypacji i pełnej obywatelstwie osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z zasadami zapisanymi w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. EASPD i jego członkowie na stale współpracują z organizacjami odbiorców usług, pracodawcami, uniwersytetami i badaczami, instytucjami edukacyjnymi i władzami na wszystkich poziomach.

Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie (Polska)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest najstarszą uczelnią ekonomiczną w Polsce i jedną z  wiodących uczelni ekonomicznych w Europie. SGH została założona w 1906 roku jako pierwsza publiczna uczelnia ekonomii i zarządzania w Polsce. Utrzymuje bliskie kontakty ze środowiskiem biznesowym, co ułatwia prowadzenie projektów badawczych. SGH  zajmuje czołową pozycję jako badawczy uniwersytet w dziedzinie nauk ekonomicznych i posiada  stopień doskonałości przyznany przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uniwersytet w Sewilli (Hiszpania)

Uniwersytet w Sewilli jest instytucją prawa publicznego, założoną w 1505 roku i  drugą co do wielkości uczelnią hiszpańską pod względem liczby studentów. Jego oferta akademicka obejmuje stopnie naukowe w dziedzinach: bio-sanitarnej, nauk ścisłych, technologii, nauk społecznych i  humanistycznych, a także  zaawansowane szkolenia eksperckie. Oprócz tej oferty edukacyjnej uniwersytet utrzymuje partnerstwa akademickie i wymiany z 850 instytucjami na całym świecie. Każdego roku  w wymianie akademickiej bierze udział ponad 2000 studentów przyjeżdżających i  wyjeżdżających.

Health & Territory Research (HTR) to innowacyjna, międzynarodowa i interdyscyplinarna grupa badawcza Uniwersytetu w Sewilli, złożona z geografów, urbanistów, ekologów, psychologów i   statystów, którzy badają zdrowie miejskie i jego warunki społeczno-ekonomiczne, środowiskowe i  geograficzne. HTR specjalizuje się w przeprowadzaniu reprezentatywnych badań populacji, analiz danych statystycznych, badań terenowych i stosowania narzędzi analizy przestrzennej, które przyczyniają się do tworzenia dowodów naukowych i ich rozpowszechniania poprzez publikacje o   dużym wpływie. Mamy również doświadczenie w pracy z ważnymi partnerami z administracji publicznej, firm prywatnych, towarzystw naukowych i stowarzyszeń pacjentów.

CUDV Draga (Szlovénia)

CUDV Draga („Centrum Edukacji, Pracy i Opieki Draga)” zostało założone przez rząd Republiki Słowenii jako organizacja parasolowa zajmująca się szkoleniami, edukacją, pracą, opieką zdrowotną i  rehabilitacją dla ponad 450 dzieci, młodzieży i dorosłych z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sensorycznymi. Głównym celem CUDV DRAGA jest zapewnienie osobom z  niepełnosprawnością intelektualną możliwości nauki, szkolenia, pracy i poprawy jakości życia.

Fundacja Hand in Hand (Węgry)

Fundacja Hand in Hand od momentu powstania w 1993 roku pracuje nad stworzeniem społeczności, w której osoby  z niepełnosprawnością mogą żyć z godnością. Fundacja jako bezpośredni usługodawca dociera do osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin dzięki pomocy prawnej i usługom informacyjnym, systemowi zgłaszania sytuacji dyskryminacji i usłudze mediacji na rynku pracy. Wspiera również pracę profesjonalistów poprzez szkolenia, wydaje publikacje zarówno dla rodzin jak i organizacji świadczących usługi społeczne.

Miasto Lund (Szwecja)

Lund to miasto w południowej Szwecji mające około 90 000 mieszkańców. Miasto jest stolicą gminy Lund w hrabstwie Skania.

Panagia Eleousa (Grecja)

Panagia Eleousa to organizacja świadcząca usługi dla osób  z niepełnosprawnością intelektualną i  pokrewnymi niepełnosprawnościami. Organizacja stworzyła struktury i wdrożyła innowacyjne działania (mieszkania wspomagane, centrum doradcze, centrum kultury,  2 sale wystawowe ze sklepami,  zajęcia ze sportów morskich itd.). Zapewnia bezpłatną edukację, opiekę przez całe życie, szkolenia zawodowe i usługi doradcze mające na celu rehabilitację społeczną, integrację, rozwój umiejętności osobistych i społecznych oraz wsparcie psychologiczne dla 160 osób z  niepełnosprawnością intelektualną i pokrewnym niepełnosprawnościami  oraz ich rodzin.

Disability Federation of Ireland (Irlandia)

DFI jest krajową organizacją parasolową dla chętnych organizacji zrzeszających osoby z  niepełnosprawnościami w Irlandii. Członkami DFI jest ponad 130 organizacji reprezentujących wszystkie rodzaje niepełnosprawności. Głównym celem działania DFI jest wzbogacanie społeczności poprzez wspieranie wkładu, ochronę praw i docenianie roli osób z niepełnosprawnościami w tej  społeczności, zachęcanie do ich pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. DFI dostarcza informacji, szkoleń i wsparcia, tworzy sieci, prowadzi działania rzecznicze i reprezentujące interesy osób z  niepełnosprawnościami, prowadzi badania i ekspertyzy dotyczące rozwoju polityki publicznej, organizacji i zarządzania.