O CISCOSU

Projekt CISCOS je usmerjen v soočenje z izzivi na področju razvijanja inovacij, s katerimi se srečujejo različni deležniki na področju zagotavljanja invalidskih storitev. Konvencija ZN o pravicah invalidov in Strategija EU o invalidnosti 2010–2020 tako vključujeta „spremembo paradigme“ od koncepta dobrodelnosti in medicinske obravnave invalidnosti do tiste, ki je trdno zakoreninjena v človekovih pravicah  to je do „paradigme vključevanja“.

Negotovost glede strategij izvajanja v pogojih gospodarskih omejitev narašča v lokalnih skupnostih, še bolj pa pri izvajalcih storitev za invalide. Obe področji se soočata s spreminjajočim se socialnim okoljem in tako zahtevata razvoj novih oblik medsektorskega lokalnega sodelovanja, konceptualne odgovore za zagotavljanje vključujočih storitev in ustrezno preoblikovanje organizacijskih procesov.

V tem okviru bo projekt CISCOS razvil večnacionalno usposabljanje za zaposlene v invalidskih organizacijah, lokalnih skupnostih in za študente. Glavno projektno skupino sestavljajo organizacije iz devetih evropskih držav.