Om CISCOS

CISCOS-projektet tar sikte på aktuella utmaningar för leverantörer av tjänster till personer med funktionsnedsättning. Både FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och EUs funktionshinderstrategi 2010-2020 har central betydelse i sammanhanget. Båda dokumenten innebär ”paradigmskiften” när det gäller dessa tjänster, eftersom målet är att vända sig från medicinska eller välgörenhetsdominerade modeller, till en modell som är fast förankrad i mänskliga rättigheter (”inkluderingsparadigm”).

Förändringarna på området har lett till en stor osäkerhet bland lokalpolitiker och tjänsteleverantörer, om hur man ska genomföra detta paradigmskifte. Båda grupperna möter förändrade sociala krav som kräver nya former av tvärsektoriellt samarbete och nya konceptuella lösningar för tillhandahållandet av tjänster.

Inom CISCOS-projektets ram kommer det att utvecklas en internationell utbildning för representanter för funktionshinderorganisationer, tjänsteleverantörer, kommuner, landsting och universitetsstudenter. Projektet består av deltagare från nio europeiska länder.